By Lia Bijkerk (auth.)

Vanuit de overheid moeten alle docenten in het hoger beroepsonderwijs een basiskwalificatie examinering (BKE) halen. Dit boek bevat de theoretische foundation die een hbo-docent nodig heeft om de bewijsstukken voor deze verplichte BKE-certificering te kunnen leveren. De praktische voorbeelden in het boek geven een handreiking bij het maken van verschillende soorten toetsen. De reflectievragen en portfolio-opdrachten helpen hbo-docenten bij het inschatten van de eigen bekwaamheid op het gebied van toetsen.

De vele instances en advice zijn afkomstig vanuit de praktijk van verschillende hogescholen.

De BKE richt zich op het doorlopen van de toetscyclus binnen het eigen vak/module. Deze kwalificatie is nodig als een docent optreedt als examinator. Met examinator wordt in het hoger beroepsonderwijs iedere docent bedoeld die eindverantwoordelijk is voor één of meer fasen van de toetscyclus. Deze toetscyclus bestaat uit 7 fasen. De examinator ontwerpt en construeert een toets (fase 1 t/m 3), neemt deze af en beoordeelt (fase 4), analyseert en registreert (fase five en 6). Essentieel voor de borging van de kwaliteit van het toetsproces is fase 7: de examinator evalueert het doorlopen van alle fasen en benoemt verbeteracties voor een volgende cyclus.

De BKE is onderdeel van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Alle hbo-docenten moeten aan de eindtermen van de BDB voldoen en beschikken over de BKE-kwalificatie.

Show description

Read or Download Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs PDF

Best nonfiction_13 books

Computational Methods for Molecular Imaging

This quantity comprises unique submissions at the improvement and alertness of molecular imaging computing. The editors invited authors to put up high quality contributions on quite a lot of subject matters together with, yet no longer restricted to:• snapshot Synthesis & Reconstruction of Emission Tomography (PET, SPECT) and different Molecular Imaging Modalities• Molecular Imaging Enhancement• information research of medical & Pre-clinical Molecular Imaging• Multi-Modal photo Processing (PET/CT, PET/MR, SPECT/CT, and so forth.

Organizational Resource Management: Theories, Methodologies, and Applications

The administration of organizational assets is very tricky. Managers face critical and complicated demanding situations whilst dealing with the necessary assets for the good thing about their association. This publication provides a special strategy that goals to take on those administration demanding situations. This procedure is predicated on 4 propositions that jointly shape an excellent framework for the administration of organizational assets.

Institutional Impacts on Firm Internationalization

Institutional affects on company Internationalization addresses quite a few facets of the investigated phenomenon, delivering an perception within the position of the different types of capitalism at the globalization of industrial actions around the globe.

Extra info for Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs

Sample text

1 Test jouw gebruik van toetsen. Hoe zet jij toetsen in? 1. Ik toets de studenten vóór aanvang van de eerste les met behulp van een toets over de basiskennis 2. Ik toets de studenten bij de start van de tweede les over wat ze van de eerste les hebben onthouden 3. Ik toets de studenten tijdens de les na de uitleg over wat ze van de les hebben gesnapt en onthouden 4. Ik gebruik regelmatig digitale tools of werkvormen om studenten tijdens de les te toetsen 5. Ik gebruik tijdens een hoorcollege toetsvormen zoals een quiz om het rendement van het college te vergroten 6.

Ze zijn blij met de toets die representatief is voor de leerstof. Bij afname blijkt dat ze de tijd voor het beantwoorden van de vragen te rooskleurig hebben ingeschat. Geen enkele student is in staat om de toets helemaal af te ronden, zelfs de goede studenten niet. In overleg met de examencommissie wordt een beoordelingswijze afgesproken die recht doet aan de inspanning en getoonde beheersing van de leerstof door de studenten. 4 30 4 Hoofdstuk 4 • Kwaliteitseisen Aandachtspunten voor de kwaliteit van een schriftelijke toets: 55 De toets is goed leesbaar, zowel de tekst als de afbeeldingen.

10). Voor een goede multiplechoicetoets met 4 keuzes zijn in principe 40 vragen nodig. Voor een goede toets met open vragen is het aantal vragen dat in de regel nodig is 10. Een combinatietoets zit daar tussenin. Je kunt ook bepalen dat als de toets bestaat uit twee of meer samenhangende delen, dat ieder onderdeel voldoende moet zijn.

Download PDF sample

Rated 4.12 of 5 – based on 15 votes